Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Rosiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Rosiak PPHU z siedzibą w Kowarach (ul. Bielarska 4, 58-530 Kowary), zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem zapośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: ado@meblowy.24.pl, telefonicznie +48 75 6126396, listownie lub osobiście pod adresem: Salon Meblowy, ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary Polska.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek transakcji za pośrednictwem strony www.meblowy24.pl, www.furniture24.pl, transakcjami zawieranymi w siedzibie firmy oraz zamówieniami złożonymi zdalnie poprzez różne media na przykład poprzez e-mail, faks lub telefon i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. W przypadku gdy jesteście Państwo przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalności gospodarczą lub prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu na stronie www lub przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy),
 2. b) umożliwienia płatności drogą elektroniczną
 3. c) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
 4. d) obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań
 5. e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora[tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

 1. a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowańsądowych,
 2. b) przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy orazwypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 5. a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji),
 6. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 7. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw).

Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które na zlecenie Administratora dostarczają i wspierają rozwiązania służące obsłudze sklepu internetowego, świadczą usługi kurierskie i usługi dostawy produktów, świadczą usługi płatności on-line, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, rachunkowe, prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem i obsługą sklepu internetowego. Są to w szczególności następujące podmioty - firmy pośredniczące w płatnościach, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, banki, operatorzy pocztowi, firmy spedycyjne, transportowe i kurierskie, biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych), świadczące usługi marketingowe i wspierające, kancelarie prawne. Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, o których mowa powyżej następuje na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami przez Administratora.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.